CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente – tai NVO Rumunijoje, nuo 2005 metų veikianti mokymosi visa gyvenimą srityje. CPIP yra įsipareigojusi viešojoje politikoje ir praktikoje taikyti visiems piliečiams lygių galimybių principą, kaip neatskiriamą demokratizacijos dalį ir atvirosios visuomenės kūrimą, siekiant iš naujo apibrėžti status ir gerinti verslumą bei jaunimo galimybes. Mes remiame iniciatyvas ir įvairias programas bei projektus, kuriais siekiama bendradarbiavimo ir gerosios praktikos pasidalijimo šioje srityje. Pagrindinis CPIP tikslas – skatinti mokymąsi visa gyvenimą visose suinteresuotose šalyse. Tai daroma dalyvaujant įvairiose Europos iniciatyvose ir pasidalinant gautais rezultatais bei sukurtais produktai regione. Dirbame šiose srityse:

  • Verslumo skatinimas jaunimo ir specialiųjų poreikių grupėse

  • Socialinis verslumas

  • Socialinės atsakomybės srityje, kaip dviejų nacionalinių tinkle dalyje

  • Regionų plėtros srityje, dirbant žemės ūkio sektoriaus sveikatos ir saugos srityje ir kaimo kūrėjų mokymų srityje

  • MVĮ plėtros srityje, bendradarbiaujant su MVĮ remiančiai organais bei plėtojant mobilių darbuotojų integracijos priemones

www.cpip.ro

 

AMSP ČR

The Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts CZ (AMSP CR) – vienija mažas ir vidutines įmones bei amatininkus ir jų bendras organizacijas, įsikūrusias Čekijos Respublikos ribose, atvirose, ne politinėse platformose. AMSP CR įkurta 2001 metais ir šiuo metu ji yra stipriausia organizacija Čekijoje, atstovaujanti MVĮ interesus šalyje ir užsienyje. Trys pagrindinės atramos, į kurias remiasi asociacija: nepriklausomybė, kompetencija ir patirtis.

AMSP CR intensyviai bendradarbiauja su valdžia, atskiromis ministerijomis ir pastaraisiais metais iniciavo politikos priemones, padėsiančią kurti palankią MVĮ verslo aplinką Čekijoje. Asociacija disponuoja ilgalaike patirtimi ir turimomis kompetencijomis šioje srityje įgyvendinant įvairius tarptautinius ir/ ar nacionalinius projektus, tiek privačius, tiek finansuojamus valstybės.

www.amsp.cz

 

DEFOIN

Career Development and Integration (DEFOIN) įkurta 2009 metais, siekiant skatinti darbuotojų užimtumą ir įdarbintų bei atleistų darbuotojų įsitraukimą, tuo metu, kai ekonominė krizė ir darbuotojų įgūdžių reikalavimai buvo labai svarbus aspektas.

DEFOIN turi didelę patirtį sudarant išsamius valdymo mokymo planus, taip pat priimant dirbančiųjų ir nedirbančiųjų konkrečių poreikių sprendimus, susijusius su kūrimu, valdymu ir verslo tęstiniu bei profesiniu mokymu.

Įmonėje dirba kvalifikuotų specialistų komanda, kurie analizuoja, suprojektuoja ir sukuria projektus, su sėkmės garantija.

DEFOIN vykdomais mokymo planais, siekiama stiprinti studentų įgūdžius, tobulinti ir integruoti žinias darbo rinkoje bei plėsti ir atnaujinti asmenines žinias. Visu tuo siekiama gerinti darbuotojų ir organizacijų produktyvumą, didinti pelningumą ir gerinti paslaugų kokybę.

www.defoin.es

 

BETI

Aktyvių profesionalų komanda 2003 metais įkūrė BETI. Šie profesionalai dirba IKT ir švietimo technologijų srityje daugiau nei 15 metų. Vykdant įvairią aukštojo mokslo veiklą r dirbant profesinio mokymo srityje, sukauptos žinios ir įgūdžiai buvo pritaikyti IKT grįstame mokyme, nuotolinio mokymosi metodikose, mokymosi technologijose, multimedijos kūrime, internetinių programų plėtroje ir t.t. Komanda aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir Europos iniciatyvose, tokios kaip Eureka, , Leonardo da Vinci, Phare, KA3, Grundvig ir kitose.

Pagrindiniai Instituto tikslai yra:

  • Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti IKT grindžiamą mokymą ir mokymąsi, siekiant subalansuoti švietimo, mokslo, socialinės ir ekonominės aplinkos plėtrą
  • Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą
  • Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę
  • Kurti naujas e. mokymosi metodikas ir naujas mokymosi formas, kelti kompetenciją, siekti kokybės užtikrinimo ir vertinimo

www.beti.it

 

ECIPAR

ECIPAR Emilia Romagna – tai mokymo ir inovatoriškų paslaugų teikimo organizacija, skirta MVĮ, skatinama Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Keletas iš organizacijos tikslų yra – tyrimai, plėtojimas, sisteminimas, žinių, naudingų MVĮ, sklaida.

ECIPAR buvo įkurta 1982 metais, tai nepelno siekianti ir ribotos atsakomybės konsorciumo kompanija. Įstaigos akcininkai yra 9 provincijos įmonės, kurios valdo rajono ir CAN (Confederazione Nazionale Artigianato) regioninės federacijos mokymo veiklą.

ECIPAR yra akredituota ISO 9000/2000 ir Emilia Romagna regiono.

Siekiant skatinti vadybinių, techninių ir profesinių įgūdžių augimą, ECIPAR siūlo mokymo paslaugas MVĮ. Turėdama plačią patirtį kuriant ir pristatant mokymo intervencijas, didelį organizacinį lankstumą, platų mokytojų ir kvalifikuotų konsultantų bei kontaktų tinklą, ECIPAR gali spręsti įvairias problemas, susijusias su vadybos metodais bei kita verslo veikla.

www.ecipar.it

 

BPE

Business Play Europe buvo įsteigta 2014 metais gruodžio mėnesį, ankstesnės steigėjų veiklos pagrindu. Tai mikro įmonė, veikianti verslo švietimo ir konsultavimo srityje. Jos pagrindinė veikla yra išrasti ir platinti įrankius, skirtus instruktoriams ir konsultantams, naudoti kasdieniniame darbe. Taip pat įmonė teikia konsultavimo paslaugas projektų rengimo ir valdymo klausimais (įskaitant ir ES finansuojamus projektus). 

Kaip savo paslaugų ir projektų dalimi, BPE dalijasi idėjomis ir patirtimi verslo švietimo ir konsultavimo srityje, naudodama įdomius ir netradicinius sprendimus - modeliavimą, žaidimus, organizacijos diagnozavimo įrankius ir pan.

Pagrindiniai BPE produktai yra verslo veiklos modeliavimas, tikslinėms grupėms. Vienas iš jų – vadinamas Verslo žaidimas (Business Play) – vertinamas dėstytojų, kurie rengia verslo valdymo ar panašios temos mokymus besikuriančioms įmonėms, darbuotojams ar studentams, siekiant formuoti dabartinių ir ateityje pradėsiančių verslą verslininkų minkštuosius įgūdžius ir kurti jų verslo požiūrį bei mąstyseną. Buvo įrodyta, kad modeliavimas – tai puiki priemonė, siekiant formuoti komandos susitikimus ir jis gali būti naudojamas HR konsultantų vertinimo ir plėtros centre.

BPE yra dėstytojų ir konsultantų tinklo narys. Šis tinklas vadinamas e!volve – tai platforma, skirta dalintis verslo švietimo ir konsultavimo žiniomis bei patirtimi.  BPE teikia Žinių valdymo mokymus, skirtus dėstytojams ir konsultantams.

www.businessplay-europe.eu  

hello(at)businessplay-europe.eu

 

UCO

1972 metais buvo suteiktas statusas UCO, nors jo šaknys glūdi dar nuo 1870 metų (Universidad Libre). Šis jaunas, vidutinio dydžio universitetas (apimantis 18000 studentus, 1400 dėstytojus ir 730 darbuotojus) – tai dinamiška institucija, kuri sėkmingai prisitaikė prie dabartinių mokymo ir mokslinės veiklos kompetencijų reikalavimų.

Universiteto teikiami akademiniai pasiūlymai - Humanitariniai, teisiniai ir socialiniai mokslai; Mokslo ir technologijų sritis; bei Sveikatos mokslai. Specifinės UCO žinios ir kompetencijos – Žemės ūkio maisto produktų srityje: UCO koordinuoja 5 Andalūzijos universitetus, dirbančius Žemės ūkio maisto produktų srityje, kurioje taikomos tarptautinės kompetencijos (veiA3) ir siekiama rasti atsakymus į 21 amžiuje iškilusius žemės ūkio iššūkius.

www.uco.es

 

 

Lithuanian